White Nike Kimono

White Nike Kimono

Regular price $50.00 Sale

 

Includes: Nike Kimono + black tie-up string (detached)

.

Remixed in Toronto Canada